© Copyright 2015- Baocongthuong.com.vn, All rights reserved

® Baocongthuong giữ bản quyền nội dung trên website này.

Hotline:
0904.305.588

Ngành Y tế Hà Nội: Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018

Ngày 5/6, Sở Y tế Hà Nội ban hành Kế hoạch số 2363/KH-SYT về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018. Thời gian kiểm tra từ tháng 7/2018 đến tháng 12/2018.

Theo đó, Sở sẽ tập trung kiểm tra về việc xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện CCHC và kết quả thực hiện. Kết quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về CCHC trong cơ quan, đơn vị. Đánh giá vai trò người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ CCHC. Việc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định, chất lượng báo cáo. Công tác tham mưu, ban hành văn bản kịp thời phù hợp quy định của pháp luật và tình hình thực tế của đơn vị. Tổ chức rà soát, bổ sung các nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, kiểm tra việc nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh của mạng lưới y tế tuyến huyện theo Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 14/3/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) của thành phố Hà Nội năm 2018. Tiếp tục cải tiến quy trình quản lý trong lĩnh vực khám, chữa bệnh, y tế dự phòng; đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào quản lý thông tin khám chữa bệnh nhằm cắt giảm, đơn giản hóa TTHC. Tăng cường tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế, nâng cao tỷ lệ người dân có bảo hiểm y tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc cải cách TTHC trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, từ khâu cấp phát thẻ đến thanh toán chế độ bảo hiểm y tế. Thực hiện công tác rà soát, bổ sung TTHC theo quy định của pháp luật. Kiểm soát, công khai TTHC tiếp nhận, xử lý phản ánh về các quy định hành chính.

Bên cạnh đó, kiểm tra kết quả việc triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của Luật Công chức, Luật Viên chức. Hoàn thiện Đề án vị trí việc làm tại đơn vị. Tổ chức thực hiện nghiêm việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật gắn với công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật và bổ nhiệm. Tiếp tục ứng dụng CNTT để quản lý, giám sát quá trình thực thi công vụ của công chức, viên chức. Kết quả thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động theo quy định hiện hành.