© Copyright 2015- Baocongthuong.com.vn, All rights reserved

® Baocongthuong giữ bản quyền nội dung trên website này.

Hotline:
0904.305.588

Sớm ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản công trước 31/7/2018

Đó là đề xuất của Bộ Tài chính với các Bộ, địa phương tại buổi họp báo chuyên đề về tình hình triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được tổ chức chiều 17/5/2018 tại Hà Nội.

                            

 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2018. Để hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; thực hiện nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Tài chính đã chủ trì xây dựng và ban hành12 văn bản (11 Nghị định của Chính phủ và 1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ).

Đáng chú ý theo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017), quy định về mua sắm tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị theo phương thức tập trung theo hướng điều chỉnh, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với thực tế triển khai mua sắm tập trung thời gian vừa qua như: nguồn vốn thực hiện mua sắm tập trung, lộ trình mua sắm tập trung cấp quốc gia, xử lý việc mua sắm đối với tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung phát sinh đột xuất trong năm, xử lý mua sắm đối với tài sản thuộc dự án đầu tư xây dựng nằm trong danh mục tài sản mua sắm tập trung.

Nghị định quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công (Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017) đã quy định 8 hình thức (phương án) xử lý nhà, đất khi thực hiện sắp xếp lại gồm: giữ lại tiếp tục sử dụng, thu hồi, điều chuyển, bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển giao về địa phương để quản lý, xử lý; tạm giữ lại tiếp tục sử dụng, sử dụng nhà, đất để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao;  hình thức xử lý khác.

Tại Nghị định quy định về trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân và xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân (Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 5/3/2018) đã bổ sung tài sản thuộc đối tượng xác lập quyền sở hữu toàn dân gồm tài sản của quỹ xã hội, tài sản của quỹ từ thiện bị giải thể nhưng không có quỹ khác có cùng mục đích hoạt động nhận tài sản chuyển giao hoặc bị giải thể do hoạt động vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội thuộc về Nhà nước theo quy định của Bộ luật Dân sự; tài sản được đầu tư theo hình thức đối tác công tư được chuyển giao cho Nhà nước Việt Nam theo hợp đồng dự án.

Về các nhiệm vụ trong thời gian tới, các Bộ, ngành, địa phương, Văn phòng Trung ương Đảng, các Bộ, cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy cần sớm ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý bảo đảm thời hạn theo quy định (trước ngày 31/7/2018). Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chỉ đạo xây dựng, ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích cơ sở hoạt động sự nghiệp, máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo quy định tại Nghị định số 152/2017/NĐ-CP và Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg.

Căn cứ quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và phân cấp của Bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh, cấp có thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo quy định. Rà soát danh mục tài sản mua sắm tập trung của Bộ, ngành, địa phương để ban hành, sửa đổi, bổ sung, bảo đảm tài sản được đưa vào danh mục mua sắm tập trung đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và thực tế của Bộ, ngành, địa phương.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND cấp tỉnh chỉ đạo việc mở tài khoản tạm giữ tại kho bạc nhà nước để quản lý, sử dụng số tiền thu được từ xử lý tài sản theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, Nghị định số 165/2017/NĐ-CP và Nghị định số 167/2017/NĐ-CP.

Xây dựng, cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công, bảo đảm thông tin về tài sản được đầy đủ, kịp thời, chính xác phục vụ trực tiếp công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành. Đồng thời tổ chức sắp xếp lại, xử lý tài sản công bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP; xử lý tài sản dôi dư tạo nguồn tài chính để bổ sung ngân sách nhà nước phục vụ cho mục tiêu đầu tư phát triển và các nhu cầu khác; việc tổ chức xử lý tài sản phải bảo đảm đúng pháp luật, công khai, minh bạch, không để thất thoát tài sản công.